Vlore, ofroj vend pune Menaxher Mirëmbajtje

 - 07/01/2020

KY NJOFTIM NUK ËSHTË MË I VLEFSHËM

E2 Partners Group, në emër të klientit të saj, është në kërkim të kandidatëve për pozicionin Menaxher Mirëmbajtje në Palasë, Vlorë.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Mban në monitorim kostot energjetike të aseteve të shoqërisë BRE (Kompleks rezidencial dhe turistik etj);
 • Mban rekorde të brendshme të konsumit për monitorim e faturave të OSHEE dhe UKT;
 • Menaxhon materialet, pjesët e këmbimit, porosit materialet në mungesë të supervizorëve;
 • Organizon grafikun mujor dhe pushimet vjetore të stafit pa prishur mbarëvajtjen e proceseve;
 • Merr detyrat e supervizorëve në mungesë të tyre;
 • Kontrollon punët rutinë ditore dhe kryen inspektime rutinë;
 • Harton planin e mirëmbajtjes profilaktike PPM dhe ditore;
 • Supervizon të gjithë aktivitetet e mirëmbajtjes me qëllim sigurimin e një pune pozitive dhe raportimin tek Drejtuesi i Departamentit;
 • Ndjek punën ditore, protokollimin dhe kontrollin e punëve të çdo pjestari të stafit teknik;
 • Protokollon punët, bazën materiale, orienton stafin supervizor dhe teknik;
 • Orienton stafin supervizor mbi objektivat dhe optimizimin e kostove të mirëmbajtjes; • Orienton stafin supervizor për ndjekjen e procedurave të blerjeve, PV etj;
 • Parashtron problematikat dhe ndjek procedurat deri në zgjidhjen e tyre; Përgatit procedurat për zbatimin e masave të sigurisë në punë të personelit teknik-elektrik (të shoqëruara me fletë raportet përkatëse). Ndjek procedurat e sigurimit teknik shtetëror me stafet;
 • Përgatit procedurat për kualifikimin dhe trajnimin e stafit teknik-elektrik, me qëllim për të rritur eficencën, cilësinë dhe sigurinë në punë të impiantit;
 • Në mungesë të supervizorit elektronik/elektrik-mekanik ndjek detyrat e tyre;
 • Mban të githë faturat (kërkesë-ofertë) për blerje në arkivën e departamentit
 • Vendos kohën dhe parametrat e BMS (N.q.s. ka ose çdo lloj sistemi) për të garantuarimin te gjithë sistemin.
 • Raporton për punët që do ndiqen gjatë javës në vazhdim;
 • Është përgjegjës për shfrytëzimin e të gjithë proceseve elektrike/elektronike /mekanike e civile referuar sistemeve teknike të instaluara duke kryer kontrollin e pajisjeve, ndërhyrjet e nevojshme dhe mirëmbatjen e përditshme të sistemeve;
 • Udhëheq kryerjen e punimeve elektrike/elektronike/mekanike në rastet e nevojshme apo emergjente; Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve elektrike/elektronike/mekanike e civile; Orienton stafin supervizor të monitorojnë nënkontraktorët;
 • Bën analizë të sistemeve të Kompleksit dhe shikon nevojat për investime në pikat kryesore pa vënë në diskutim ecurinë e sistemeve të kompleksit/Aseteve të BRE;
 • Bën trajnime të stafit për rastet emergjente;
 • Analizon shpenzimet dhe të ardhurat vjetore për të parë realizimet e objektivave

Aftësi të tjera:

 • Përvojat e përgjithshme në këtë fushë (mbi 4-5 vjet eksperiencë në punë, eksperiencë në sistemet elektrike, sisteme të automatizuara, sisteme elektronike, sisteme zjarri, sisteme CCTV, sisteme akses kontroll.
 • Aftësi koordinimi në punimet elektrike, elektonike, sisteme BMS.
 • Aftësi kompetente në skicime, instalime dhe testime të sistemeve elektrike dhe mekanike.
 • Aftësi shume të mira komunikimi dhe aftësi ndërpersonale.
 • Eksperiencë në CAD dhe MS është një avantazh.
 • Njohje të gjuhës angleze (teknike është avantazh)

Jeni të lutur të dërgoni aplikimin tuaj në adresën e-mail:*[email protected]* deri në datën 20/01/2020.
Ju do të kontaktoheni nga ekipi E2 Partners nëse jeni përzgjedhur për të vijuar me proçesin e intervistave.

Në bazë të ligjit Për mbrojtjen e të Dhënave Nr. 9887, datë 10.03.2008, dhe rekomandimeve nga Institucioni i Komisionerit Për Mbrojtjen e të Dhënave,
ju bëjmë me dije se tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë

Email: [email protected] 
Website: www.e2partners.info
Facebook: https://www.facebook.com/E2PartnersGroup
Instagram: https://www.instagram.com/e2partnersgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/e2-partners-group